बन्दिपुर नगरपालिकाको आ.व. ०७४/ ७५ चौंथो नगर परिषद्

उपरोक्त विषयका सम्वन्धमा यस नगरपालिकाको चौंथो नगरपदिषद् वाट पारित आ. व. 074/75 को नगर विकास योजना यसै साथ संलग्न राखीएको  बेहोरा सादर अनुरोध छ ।

                                                                                                                                                                     धन्यवाद ।