आ.व. ०७२/०७३ को लागि बन्दीपुर नगरपालिका योजनाहरु

आ.व. ०७२/०७३ को लागि  बन्दीपुर नगरपालिका योजनाहरु तपशिल बमोजिम रहेको जानकारी गराईन्छ ।