FAQs Complain Problems

Social Security

Document
आ.ब. २०८०/२०८१ चौथो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही बिबरण PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही बिबरण.pdf
आ.ब. २०८०/२०८१ तेस्रो त्रैमासीक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही बिबरण PDF icon SSS Benificery.pdf
आ.ब. २०८०/२०८१ दोस्रो त्रैमासीक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही बिबरण PDF icon Ward 1 Bharpai.pdf, PDF icon Ward 2 Bharpai .pdf, PDF icon Ward 3 Bharpai.pdf, PDF icon Ward 4 Bharpai.pdf, PDF icon Ward 5 Bharpai.pdf, PDF icon Ward 6 Bharpai.pdf
आ.ब. २०८०/२०८१ प्रथम त्रैमासीक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही बिबरण PDF icon Ward.No-1.pdf, PDF icon Ward.No-2.pdf, PDF icon Ward.No-3.pdf, PDF icon Ward.No-4.pdf, PDF icon Ward.No-5.pdf, PDF icon Ward.No-6.pdf
आ.व. २०७९/८० चौथो त्रमासिक सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण PDF icon Ward 1.pdf, PDF icon Ward 2.pdf, PDF icon Ward 3.pdf, PDF icon Ward 4.pdf, PDF icon Ward 5.pdf, PDF icon Ward 6.pdf
आ.व. २०७९/८० तेस्रो त्रमासिक सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही PDF icon Ward No. 1 pdf.pdf, PDF icon Ward No. 2 pdf.pdf, PDF icon Ward No. 3 pdf.pdf, PDF icon Ward No. 4 Pdf.pdf, PDF icon Ward No. 5 pdf.pdf, PDF icon Ward No. 6 pdf.pdf
आ.व. २०७९/८० दोस्रो त्रैमासिक लाभग्राहि सूचि PDF icon Ward No.1.pdf, PDF icon Ward No.2.pdf, PDF icon Ward No.3.pdf, PDF icon Ward No.4.pdf, PDF icon Ward No.5.pdf, PDF icon Ward No.6.pdf, PDF icon पहिलो त्रैमासिक छुट.pdf
आ.व. २०७९/८० प्रथम त्रैमासिक - सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण PDF icon ward 1.pdf, PDF icon ward 2.pdf, PDF icon ward 3.pdf, PDF icon ward 4.pdf, PDF icon ward .5.pdf, PDF icon ward 6.pdf, PDF icon पहिलो त्रैमासिक छुट.pdf
आ.व. २०७८/७० बार्षिक प्रतिवेदन - अनुसुचि १० PDF icon बार्षिक प्रतिबेदन.pdf
आ.व. २०७८/७९ चौथो त्रैमासिक - सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण PDF icon Ward 1.pdf, PDF icon Ward 2.pdf, PDF icon Ward 3.pdf, PDF icon Ward 4.pdf, PDF icon Ward 5.pdf, PDF icon Ward 6.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका सामाजिक सुरक्षा, दोस्रो चौमासिक, २०७५ पाउने लाभग्राहीहरूको नामवली र रकम PDF icon सामाजिक सुरक्षा, दोस्रो चौमासिक, २०७५-०७६.pdf