FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

विवरण कागजातहरु Published Date
कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ PDF icon कार्य संचालन निर्देशिका Final 2077.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
विनियजन ऐन २०७९ PDF icon विनियजन ऐन २०७९.pdf
आगलागीजन्य विपद् सम्बन्धी कार्यविधि - राष्ट्रिय विपद् .. प्राधिकरण PDF icon संशोधित आगलागीजन्य_विपद्_कार्यविधि_२०७८_.pdf
मनसुनजन्य विपद् - राष्ट्रिय विपद् .. प्राधिकरण PDF icon संशोधित मनसुनजन्य_विपद् २०७७.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिकाको कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका संग्रह - खण्ड ४ PDF icon कार्यविधि संग्रह - खण्ड ४.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिकाको ऐन संग्रह - खण्ड ४ PDF icon ऐन संग्रह - खण्ड ४.pdf
भवन ऐन २०५५ PDF icon भवन-ऐन-२०५५.pdf
सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड - स्रोत पुस्तिका PDF icon सहरी योजना तथा भबन निर्माण मापदण्ड (श्रोत पुस्तिका).pdf
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ PDF icon २०७५-०३-२५ २.६.१ न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf
आ.व. २०७७-७८ बार्षिक नीति PDF icon आ.व. २०७७-७८ बार्षिक नीति.pdf
औपचारिक समारोह संचालन मापदण्ड - गण्डकी प्रदेश PDF icon औपचारीक समारोह संचालन मापदण्ड - गण्डकी प्रदेश.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७६ PDF icon १.१.३ आर्थिक ऐन २०७६.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७६ PDF icon १.२ बन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७६.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका गाउँ सभाको पाँचौँ अधिवेशनमा प्रस्तुत बन्दिपुर गाउँपापलिकाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, २०७६ PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, २०७६.pdf

Pages