FAQs Complain Problems

राजपत्रहरु

खण्ड राजपत्र प्रकाशित मिति कागजातहरु
छात्रावास (होस्टल) सञ्‍चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ २०८१/०२/२८ PDF icon होस्टल कार्यविधि.pdf
स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० २०८०/०९/२३ PDF icon स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि 2080.pdf
बन्दिपुर पर्यटन विकास ऐन २०८० २०८०-०९-२२ PDF icon बन्दिपुर पर्यटन विकास ऐन २०८०.pdf
एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०८० २०८०-०१-१८ PDF icon एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०८०.pdf
हरियो घाँस बिस्तार कार्यक्रय कार्यबिधि,२०८० २०८०/११/१७ PDF icon हरियो घाँस बिस्तार कार्यविधि २०८०.pdf
चिकित्सक प्रोत्सहान कार्यविधि २०८० २०८०।०६।०९ PDF icon चिकित्सक प्रत्सोहान कार्यविधी.pdf
बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन निर्दशिका, २०८० २०८०/०६/०९ PDF icon बन्दिपुर गाउँपालिकाबाट गरिने बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन निर्दशिका, २०८०
कोशेली घर स्थापना सँचालन कार्यविधि २०८० २०८०।०५।२४ PDF icon कोशेली घर २०८०.pdf
रोजगार सँवाद मञ्च गठन ( संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० २०८०।०६।१४ PDF icon रोजगार सँवाद मञ्च.pdf
पालिका खेलकुद विकास समिति गठन तथा क्रियाकलाप संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० २०८०।०६।२२ PDF icon पालिका खेलकुद विकास समिति गठन तथा क्रियाकलाप संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, 2080.pdf
खानेपानी मुल दर्ता - कार्यविधि, २०७९ २०८०।०१।१५ PDF icon खानेपानी तथा मूल दर्ता.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०८० २०८०/०५/२४ PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यवधी २०८०.pdf
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका उद्यमशील युवाहरुलाई प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रमको मापदण्ड २०७९ २०८०-०१-०४ PDF icon ६.१५.२ उद्यमशील युवा कार्यक्रमको अनुदान मापदण्ड २०७९.pdf
एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ २०७९-०९-१८ PDF icon एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.६.२ सेवा करारमा कर्मचारी कार्यविधि २०७९.pdf
कृषि समुह गठन तथा परिचालन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.५.२ कृषक समूह गठन तथा परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९.pdf
कृषि विकास कार्यक्रमको एकिकृत विकास कार्यविधि, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.४.३ कृषि विकास कार्यक्रमको एकिकृत कार्यविधि २०७९.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.३.२ आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७९.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.२.१ विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ २०७९-०३-२८ PDF icon ६.१.१ आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिकाक‍ो सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९।०९।१९ PDF icon सुरक्षित आप्रवासन.pdf
खानेपानी, सरसफाई एवं स्वच्छता ऐन, २०७८ २०७८-१०-०५ PDF icon ५.९.१ खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf
बाल अधिकार समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८-१२-१६ PDF icon ५.८.२ वाल अधिकार समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.७.२ मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.६.२ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.४.२ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
पूर्वाधार ऐन, २०७८ (पहिलो संशोधन) २०७८-०३-२५ PDF icon ५.३.१ बन्दिपुर गाउँपालिकाको पूर्वाधार ऐन (पहिलो संशोधन), २०७८.pdf
विनियोजन ऐन, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.२.१ विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
कृषि तथा पशु सम्बन्धी ऐन, २०७८ - पहिलो संशोधन २०७८-१०-०५ PDF icon ५.१२.१ कृषि तथा पसु ऐन - पहिलो संशोधन.pdf
वन ऐन, २०७८ २०७८-१०-०५ PDF icon ५.११.१ वन ऐन, २०७८.pdf
भुमि ऐन, २०७८ २०७८-१०-०५ PDF icon ५.१०.१ भूमि ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ २०७८-०३-२५ PDF icon ५.१.१ आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक परीक्षण कार्यविधि, २०७७ २०७७-०६-३० PDF icon ४.९.२ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
रोजगार कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२५ PDF icon ४.८.२ रोजगार कोष सँचालन कार्यविधी २०७७.pdf
नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ २०७७-०३-२५ PDF icon ४.७.२ नदिजन्य पदार्थ ओसार पसार र प्रशोधन सञ्चालन कार्यबिधि, २०७७.pdf

Pages