FAQs Complain Problems

बन्दीपुर गाउँपालिकाले अा.ब. २०७५।७६ का लागि पारित गरेका सबै कर तथा शुल्कहरू अार्थिक एेन २०७५ का अनुसूचीहरूमा उल्लेखित छन ।