FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

विवरण Documents Published Date
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ PDF icon स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७६ PDF icon १.१.३ आर्थिक ऐन २०७६.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका कृषी तथा पशुपालन सम्बन्धी ऐन, २०७४ PDF icon २०७५-०३-२५ १.७ कृषि तथा पशुपालन सम्वन्धी ऐन २०७५ सफ वन्दिपुर.pdf
विनियजन ऐन २०७९ PDF icon विनियजन ऐन २०७९.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७५ - बन्दिपुर गाउँपालिकाको २०७५-०८-२५ PDF icon २०७५-०८-२५ २.१०.२ बन्दिपुर गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली २०७५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिकाको ऐन संग्रह - खण्ड ४ PDF icon ऐन संग्रह - खण्ड ४.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५.pdf
औपचारिक समारोह संचालन मापदण्ड - गण्डकी प्रदेश PDF icon औपचारीक समारोह संचालन मापदण्ड - गण्डकी प्रदेश.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका घ बर्ग व्यवसायी ईजाजत नियमावली, २०७५ PDF icon २०७५-०३-२५ २.४ घ वर्ग निर्माण ब्यवसायी ईजाजत वन्दिपुर २०७५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon ३. बन्दिपुर गाउँपालिका, बैठक संचालन कार्यविधि,२०७५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिकाको कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका संग्रह - खण्ड ४ PDF icon कार्यविधि संग्रह - खण्ड ४.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७५ PDF icon २०७५-०३-२९ २.१ वन्दिपुर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन २०७५.pdf
आ.व. २०७७-७८ बार्षिक नीति PDF icon आ.व. २०७७-७८ बार्षिक नीति.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका गाउँ सभाको पाँचौँ अधिवेशनमा प्रस्तुत बन्दिपुर गाउँपापलिकाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, २०७६ PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, २०७६.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका, मासु पसल संचालन मापदण्ड २०७५ PDF icon २०७५-०९-२८ २.८ मासु पसल हरु को मापदण्ड-२०७५.pdf

Pages