FAQs Complain Problems

समाचार

Ex-Staff

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको विवरण

Photo Name Designation Section Phone Tenure
नवेशराज हमाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ९८५६००३१११
नइन्द्र प्रसाद दाहाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५६००३१११ २०७८-०९-१८ देखि हालसम्म
महेश सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ९८५६००३१११ २०७७-०६-०६ बाट २०७८-०९-१६ सम्म
राम दत्त भट्ट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ९८५६००३१११ २०७८-१०-२० देखि २०७९-०४-०८
नन्द लाल शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ९८५६००३१११ २०७९/०४/१५
सुनिल पाण्डे बरिष्ठ अधिकृत प्रशासन शाखा / योजना शाखा 9856027525 २०७९-०६-०६ देखि हालसम्म
ई. सन्तोष थापा इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५६०६७८२३
ई. राम बहादुर थापा मगर सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) सूचना प्रविधि शाखा ९८५६०६७८१८ २०७५-०१-२४ देखि २०८०-०४-११ सम्म
विज्ञान खड्गी कम्प्युटर अपरेटर योजना शाखा प्रमुख ९८४९८३४७४७
साेबिता श्रेष्ठ सब. इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५६०६७८२२ २०७६/११/२९ देखि २०७९/०६/०२ सम्म
नवराज का‌फ्ले ना.सु. सहकारी शाखा ९८४६०४०३६२
ई. प्रवेश पन्त सब. इन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र ९८६१२०५३४१ २०७७-०५-१८ देखि २०७८-०९-२६
ऋषि राम ढुंगाना सहायक स्तर - पाँचाै बन्दिपुर गाउँपालिका ९८४६४५५६१०
सुलब अधिकारी कृषि अधिकृत कृषि विकास शाखा ९८४६४६०७४६ २०७०६-१५ देखि २०८०-०१-०५
शिव के.सी. अ. सब-ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४६०४६८६६ २०७६-१०-०३ बाट २०७८-०९-०१ सम्म
विशाल थापा अ. सब-ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४६२१५७१६ २०७६-१०-०३ बाट २०७८-०९-०१
अजय कुमार पण्डित अ. सब-ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४९१८४१२१
गोवर्धन थापा ना.प.स्वा.सहायक - चौँथो नेपाल कृषि / भेट ९८२९१३५२८८
राधा वि.क. सहायक स्तर - चौथो कृषि प्राविधिक ९८२७१०६५३१
सुक बहादुर कसाइ कार्यालय सहयोगी बन्दिपुर गाउँपालिका ९८१४१२७३४५

Pages