FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

विवरण Documents Published Date
बन्दिपुर गाउँपालिका गाउँ सभाको पाँचौँ अधिवेशनमा प्रस्तुत बन्दिपुर गाउँपापलिकाको विनियोजन विधेयक, २०७६ PDF icon १.२ बन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन विधेयक २०७६.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका कृषी तथा पशुपालन सम्बन्धी ऐन, २०७४ PDF icon २०७५-०३-२५ १.७ कृषि तथा पशुपालन सम्वन्धी ऐन २०७५ सफ वन्दिपुर.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका, मासु पसल संचालन मापदण्ड २०७५ PDF icon २०७५-०९-२८ २.८ मासु पसल हरु को मापदण्ड-२०७५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका घ बर्ग व्यवसायी ईजाजत नियमावली, २०७५ PDF icon २०७५-०३-२५ २.४ घ वर्ग निर्माण ब्यवसायी ईजाजत वन्दिपुर २०७५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon २०७५-०८-२५ २.५ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि,२०७५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका आधारभुत सरसफा तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७४ PDF icon २०७५-०१-०७ १.३ आधारभूत सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७४.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon ३. बन्दिपुर गाउँपालिका, बैठक संचालन कार्यविधि,२०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७५ - बन्दिपुर गाउँपालिका २०७५/०८/२५ PDF icon २०७५-०८-२५ २.९.२ बन्दिपुर गाउँपालिकको कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७५ - बन्दिपुर गाउँपालिकाको २०७५-०८-२५ PDF icon २०७५-०८-२५ २.१०.२ बन्दिपुर गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली २०७५.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५, बन्दिपुर गाउँपालिका २०७५-०५-१२ PDF icon २०७५-०५-१२ २.८.२ उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७५ PDF icon २०७५-०३-२९ २.१ वन्दिपुर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन २०७५.pdf
वन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७५ PDF icon वन्दिपुर गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ PDF icon स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५.pdf

Pages