FAQs Complain Problems

बन्दिपुर गाउँपालिकाले आ.व. ०७४/ ७५ को लागि पारित गरेको करका दर रेटहरु

यस बन्दिपुर गाउँपालिकाको आ.व. ०७४/७५ का लागि पारित गरेको करका दर रेटहरु (संसोधन सहित)  तपशिल बमोजिम रहेका छन् ।